کتاب
02 آبان 1398 | بازدید: 726

آگاهی طبقاتی‌-سوسیالیستی، تحزب انقلابی‌-کمونیستی و کسب پرولتاریایی قدرت...

نوشته: عباس فرد

 منصور حکمت و اغلب پاره‌ گروه‌هایی که به‌او التجا می‌کنند، از او ریشه گرفته‌اند، و به‌نفی یا اثبات به‌او ارجاع می‌دهند، به‌لحاظ نظری و ایدئولوژیکْ خرده‌بورژوازی رانت‌خوارِ ‌هالیودی را تئوریزه می‌کنند؛ دست به‌اقداماتی می‌زنند که به‌لحاظ فرهنگی و سیاسی باب طبع همین بخش از جمعیت ایران باشد؛ و با ارائه‌ی تصویر تحقیرآمیزِ آشکار یا پنهان از کارگران در ایران، اروپا و آمریکا به‌مقوله‌ی خلق آویزان می‌شوند که خودرا نقاد آن معرفی می‌کنند.

 

دانلود